Informatie over terugbetalingen

Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht & Standaardformulier voor herroeping

Consumenten kunnen het herroepingsrecht uitoefenen onder de hieronder vermelde voorwaarden, waarbij een consument wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon die een juridische transactie is aangegaan voor doeleinden die hoofdzakelijk geen verband houden met zijn of haar commerciële of zelfstandige activiteit:

A. Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Voor overeenkomsten voor de levering van goederen bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de datum waarop de klant of een door hem aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, de goederen waarop de laatste levering betrekking heeft in bezit heeft genomen om de bestelling te voltooien.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Butera Eats GmbH, Detmerstraße 13, 22305 Hamburg, Deutschland, Tel.: 017670779151, E-Mail: info@buteraeats.com) door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijv. brief per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, worden alle betalingen die u aan ons hebt gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing dit contract te herroepen, aan u terugbetaald. Deze terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval maakt deze terugbetaling voor u geen kosten.

Wij kunnen vergoeding weigeren totdat de goederen zijn geretourneerd of totdat u ons documentatie verstrekt waaruit blijkt dat de goederen zijn geretourneerd, indien dat eerder is.

U wordt vriendelijk verzocht de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons van uw herroeping van dit contract in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.

U draagt de directe kosten van de retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende overeenkomsten de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig voor de volgende overeenkomsten de levering van verzegelde goederen die om hygiënische of gezondheidsbeschermingsredenen niet geschikt zijn voor retourzending en die na levering zijn geopend.

B. Standaardformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

Geadresseerde:

Butera Eats GmbH
Detmerstraße 13
22305 Hamburg
Duitsland
E-mail: info@buteraeats.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) de koopovereenkomst van de volgende goederen/diensten (*) herroep/herroepen.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van consument(en)

________________________________________________________
Adres van consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier in papieren versie wordt meegedeeld)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.